Pozvánka na verejnú členskú schôdzu 2018

Dokumenty na stiahnutie

Slovenský futbalový zväz pripravil projekt na finančná podporu výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so  zameraním  sa  na  futbalovú  infraštruktúru,  ktorú  využívajú  pre  svoju  tréningovú  prípravu  a  zápasovú  prax mládežnícke družstvá.

Cieľom  projektu     zamerané na  futbalovú  infraštruktúru  po  celom  Slovensku  na  základe  jasne stanovených   kritérií,   a   to   formou   refundácie   výdavkov   vynaložených   na   účel   podpory,   pod   podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným  príspevkom  v celkovej sume 2,8mil. EUR,  pričom  ku  dňu  vypísaniu  tejto  výzvy  jeden  z uchádzačov  z projektu  odstúpil,  čím  sa  suma  jemu  prisúdenému finančnému príspevku (10.000,-EUR) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu.

Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“

•tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou

•hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov

•rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov

•rekonštrukcia  a  výstavba  zázemia  (šatne,  sociálne  priestory,  regenerácia,  posilňovňa)  futbalových ihrísk  a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na druhú etapu projektu pre rok 2018

•3 210.000,-EUR(pri dodržaní regionálneho princípu v rámci celého projektu: 10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt

•minimálne 10.000,-EUR, maximálne 50.000,-EURTermín predkladania žiadostí / projektov

•31.1.2018Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov

•28.2.2018Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

•25%  z  celkovej  sumy  (Príklad:  Pokiaľ  by  bola  výška  podpory  SFZ  30.000,-EUR  =  75%,  potom  povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,-EUR = 25%)

Povinné súčasti žiadosti

•jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis)

•popis projektu a jeho budúceho využitia

•časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2018)

•položkovitý rozpočet projektu pojednotlivýchobjektoch s uvedením výšky spolufinancovania

•zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby/rekonštrukcie

informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, počty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti)Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí

•budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

•celkový počet mládežníckych družstiev

•kvalita predloženého projektu

•účelnosť použitia finančných prostriedkov

•možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

•výška spolufinancovania partnera

•regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)