Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďalšie informácie: (zdroj: https://podnikam.webnoviny.sk/kategorie/dane/2-percenta-z-dane/)

Dve percentá z dane

Občianske združenia a ďalšie neziskové organizácie sú veľmi významným prvkom nielen našej spoločnosti. Občiansky sektor je mimoriadne dôležitý vo všetkých demokratických krajinách.

Štát si túto skutočnosť uvedomuje a snaží sa občiansky sektor podporovať. Nemôže to však robiť priamo, keďže by poprel podstatu občianskych združení, ktoré sa neraz nazývajú aj mimovládne organizácie či tretí sektor. Podstata občianskych združení je práve v ich nezávislosti od svojvôle štátu. Tieto organizácie totiž neraz tvoria protiváhu vládnej moci.

Keby vláda prideľovala dotácie konkrétnym občianskym združeniam, logicky by neboli od nej nezávislé. Boli by motivované vláde vychádzať v ústrety, aby dostali vyššiu dotáciu, respektíve, aby im neboli dotácie pozastavené.

Z tohto dôvodu bol vymyslený systém 2 percent z daní. O prerozdelení dotácií mimovládnym organizáciám nerozhoduje štát, ale občania. Takto tu vzniká medzi občianskymi združeniami súťaž, ktorá celému občianskemu sektoru iba pomáha. Najdôležitejší aspekt 2 percent z daní je zachovanie nezávislosti mimovládnych organizácií.

Postup darovania 2 % z dane

Podmienky darovania 2 percent z dane sa líšia na základe toho, či peniaze daruje fyzická, alebo právnická osoba. Záleží aj na tom, či darujúci je zamestnanec, alebo podnikateľ. Výšku darovanej sumy ovplyvňuje aj množstvo hodín odpracovaných v dobrovoľníctve či peniaze darované na verejnoprospešné účely.

Všetci, čo sa rozhodnú darovať 2 percentá z dane, si vyberajú organizáciu zo zoznamu. Do tohto zoznamu sa neziskovka dostane registráciou. Jedinú podmienku, ktorú musí splniť, je dĺžka existencie a samotná registrácia. Zoznam organizácií, ktoré sa uchádzajú o dve percentá z dane je dostupná na viacerých miestach na internete.

Právnické osoby pri výpočte dane pracujú buď s 1,5, alebo 2 percentami. Dve percentá daní môžu poukázať iba firmy, ktoré v určenom roku darovali na verejnoprospešné účely minimálne 0,5 percenta dane. Všetky ostatné právnické osoby môžu darovať iba 1,5 percenta.

V časti IV. daňového priznania pre právnické osoby je potrebné vyplniť údaje, ktoré je možné nájsť v zozname prijímateľov 2 % z dane. Daňové tlačivo umožňuje darovať 2 percentá iba jednej organizácii. Pokiaľ chcete peniaze rozdeliť medzi viacero prijímateľov, je potrebné do tlačiva vložiť dodatočný papier s potrebnými údajmi.

Daňový úrad má následne 90 dní na to, aby tieto údaje skontroloval a previedol peniaze na účet prijímateľa.

Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (SZČO, živnostníci), platí veľmi podobný postup. Aj tu je potrebné si vybrať organizáciu zo zoznamu. Fyzické osoby ale môžu darovať až 3 percentá z daní. Musia však splniť podmienku minimálne 40 hodín odpracovaných v dobrovoľníctve. Ak to nesplnia, môžu darovať iba 2 percentá. Ak chcete darovať 3 percentá, súčasťou daňového priznania musí byť aj potvrdenie o odpracovaní vyžadovaného počtu dobrovoľníckych hodín.

Trochu zložitejší proces platí pre zamestnancov. Aj tí môžu darovať až 3 percentá v prípade, že majú odpracovaných 40 dobrovoľníckych hodín.

Rozdiel je v tom, že na začiatok si musia od zamestnávateľa vypýtať Potvrdenie o zaplatení dane. Potom je potrebné vyplniť tlačivo na poukázanie 2 percent z dane. Obe tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad do konca apríla.

Zakladanie a činnosť občianskych združení sa riadi Zákonom č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.

Dve percentá z dane upravuje Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Presnejšie § 50.